LISTOPAD 2020
19
CZWARTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.

I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci».

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest Siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. I poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi».

Oto Słowo Boże.

Ap 5, 1-10 Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

Psalm responsoryjny

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. lub Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową;

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,

a synowie Syjonu radują swym królem.

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. lub Alleluja.

Niech imię Jego czczą tańcem,

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan lud swój miłuje,

pokornych wieńczy zwycięstwem.

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. lub Alleluja.

Niech się święci cieszą w chwale,

niech się weselą na łożach biesiadnych,

chwała Boża niech będzie w ich ustach:

to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. lub Alleluja.

Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,

lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 95, 8ab

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Oto słowo Pańskie.

Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy