LISTOPAD 2020
13
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiego listu świętego Jana Apostoła

Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań.

Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.

Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

Oto Słowo Boże.

2 J 4-9 Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna

Psalm responsoryjny

Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa.

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia

i szukają Go całym sercem.

Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa.

Z całego serca swego szukam Ciebie,

nie daj mi odejść od Twoich przykazań.

W sercu swoim przechowuję Twe słowa,

aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.

Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa.

Czyń dobrze swojemu słudze,

aby żył i przestrzegał słów Twoich.

Otwórz moje oczy,

abym podziwiał Twoje prawo.

Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa.

Ps 119 (118), 1-2. 10-11. 17-18 (R.: por. 1)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie, i bądźcie gotowi,

bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 24, 42a. 44

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.

Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».

Pytali Go: «Gdzie, Panie?»

On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Oto słowo Pańskie.

Łk 17, 26-37 Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie