WRZESIEŃ 2020
19
SOBOTA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym.

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne; sieje się słabe, powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane. «Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą», a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Nie było jednak wpierw tego co duchowe, ale to co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski. Drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Oto Słowo Boże.

1 Kor 15, 35-37. 42-49 Ciała zmartwychwstałe będą przemienione

Psalm responsoryjny

W światłości wiecznej będę widział Boga.

Odstąpią moi wrogowie

w dniu, gdy Cię wezwę.

Po tym poznam,

że Bóg jest ze mną.

W światłości wiecznej będę widział Boga.

W Bogu, którego słowo wielbię,

w Panu, którego słowo uwielbiam,

w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał,

cóż może uczynić mi człowiek?

W światłości wiecznej będę widział Boga.

Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,

Tobie oddam ofiary pochwalne,

bo od śmierci ocaliłeś me życie, †

a moje nogi od upadku,

abym w światłości życia chodził przed Bogiem.

W światłości wiecznej będę widział Boga.

Ps 56 (55), 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym

zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swą wytrwałość.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Por. Łk 8, 15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: «Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».

Przy tych słowach wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha».

Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.

On rzekł: «Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.

W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość».

Oto słowo Pańskie.

Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy