CZERWIEC 2020
14
NIEDZIELA
JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

W parafii:

07:00
Msza Św
08:30
Msza Św.
09:30
Msza Św (Klimkowizna)
11:00
Msza Św.
12:15
Msza Św (dla dzieci)
17:00
Msza Św
17:50
Nabożeństwo Czerwcowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

W trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

Oto Słowo Boże.

Wj 19, 1-6a Obietnice Boże dla ludu wybranego

Psalm responsoryjny

My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;

służcie Panu z weselem!

stawajcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości.

My ludem Pana i Jego owcami.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:

On sam nas stworzył,

Jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

My ludem Pana i Jego owcami.

Chwalcie i błogosławcie Jego imię!

Albowiem dobry jest Pan,

Jego łaskawość trwa na wieki,

a Jego wierność przez pokolenia.

My ludem Pana i Jego owcami.

Ps 100 (99), 1-2. 3. 4c-5 (R.: por. 3d)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto Słowo Boże.

Rz 5, 6-11 Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 1, 15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto słowo Pańskie.

Mt 9, 36 – 10, 8 Rozesłanie Apostołów