MAJ 2020
CZWARTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Majowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich.

Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu».

Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił:

«Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga! Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Mniej więcej przez czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan oddał im ziemię ich w dziedzictwo, mniej więcej po czterystu pięćdziesięciu latach. I potem dał im sędziów aż do proroka Samuela.

Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”.

Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”».

Oto Słowo Boże.

Dz 13, 13-25 Paweł naucza w Antiochii Pizydyjskiej

Psalm responsoryjny

Na wieki będę sławił łaski Pana.

lub Alleluja.

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana,

moimi ustami będę głosił Twą wierność †

przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana.

lub Alleluja.

«Znalazłem Dawida, mojego sługę,

namaściłem go moim świętym olejem,

by ręka moja zawsze przy nim była

i umacniało go moje ramię.

Na wieki będę sławił łaski Pana.

lub Alleluja.

Z nim moja wierność i łaska,

a w moim imieniu jego moc wywyższona.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,

moim Bogiem, opoką mego zbawienia”».

Na wieki będę sławił łaski Pana.

lub Alleluja.

Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Trzeba by wywyższono Syna Człowieczego,

aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 3,15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.

J 13,16-20 Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje