LUTY 2020
CZWARTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela».

Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.

Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Oto Słowo Boże.

1 Krl 2, 1-4. 10-12 Śmierć Dawida

Psalm responsoryjny

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.

Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela,

na wieki wieków.

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała,

bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje;

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.

Do Ciebie, Panie, należy królowanie †

i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.

Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.

Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła,

i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.

1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.

nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 1, 15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.

I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów