STYCZEŃ 2020
10
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

My miłujemy Boga,

ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.

Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga»,

a brata swego nienawidził, jest kłamcą,

albowiem kto nie miłuje brata swego,

którego widzi,

nie może miłować Boga, którego nie widzi.

Takie zaś mamy od Niego przykazanie,

aby ten, kto miłuje Boga,

miłował też i brata swego.

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem,

z Boga się narodził

i każdy miłujący Tego, który dał życie,

miłuje również tego,

który życie od Niego otrzymał.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,

gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,

albowiem miłość względem Boga

polega na spełnianiu Jego przykazań,

a przykazania Jego nie są ciężkie.

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat,

tym właśnie zwycięstwem,

które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Oto Słowo Boże.

1 J 4, 19 – 5, 4 Kto miłuje Boga, niech miłuje brata

Psalm responsoryjny

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie

i ubogimi według prawa.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Wybawi ich od krzywdy i ucisku,

a krew ich cenna będzie w Jego oczach.

Zawsze będą modlić się za Niego,

nieustannie Mu błogosławić.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Niech Jego imię trwa na wieki;

jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.

Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią.

Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia!

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Łk 4, 18-19

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

«Duch Pański spoczywa na Mnie,

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie;

abym uciśnionych odsyłał wolnych,

abym obwoływał rok łaski od Pana».

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

Oto słowo Pańskie.

Łk 4, 14-22a Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków