GRUDZIEŃ 2019
18
ŚRODA
ROK A, II

W parafii:

07:00
Roraty
17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadejdą dni,

kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.

Będzie panował jako król, postępując roztropnie,

i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,

a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.

To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:

„Pan naszą sprawiedliwością”.

Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan,

kiedy nie będą już mówić: „Na życie Pana,

który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!”

lecz raczej: „Na życie Pana, który wyprowadził

i przywrócił pokolenie domu Izraela

z ziemi północnej i ze wszystkich ziem,

po których ich rozproszył”,

tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi».

Oto Słowo Boże.

Jr 23, 5-8 Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm responsoryjny

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie

i ubogimi według prawa.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,

i ubogiego, co nie ma opieki.

Zmiłuje się nad biednym i ubogim,

nędzarza ocali od śmierci.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,

który sam czyni cuda.

Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię,

a Jego chwała niech wypełni ziemię.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Ps 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19 (R.: por. 7)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wodzu domu Izraela,

który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,

przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami».

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida