GRUDZIEŃ 2019
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

07:00
Roraty
17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan Bóg:

«Czyż nie w krótkim już czasie

Liban zamieni się w ogród,

a ogród za bór zostanie uznany?

W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi,

a oczy niewidomych, wolne od mroku

i od ciemności, będą widzieć.

Pokorni wzmogą swą radość w Panu,

i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,

bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie,

i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią:

którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu,

którzy w bramie stawiają sidła na sędziów

i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym.

Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba,

który odkupił Abrahama:

„Odtąd Jakub nie będzie się rumienił

ani oblicze jego już nie przyblednie,

bo gdy ujrzy swe dzieci,

dzieło mych rąk, wśród siebie,

ogłosi imię moje jako święte.

Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego

i z bojaźnią szanować Boga Izraela”.

Duchem zbłąkani poznają mądrość,

a szemrzący zdobędą pouczenie».

Oto Słowo Boże.

Iz 29, 17-24 W owym dniu oczy niewidomych będą widzieć

Psalm responsoryjny

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,

kogo miałbym się lękać?

Pan obroną mojego życia,

przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, †

żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu

przez wszystkie dni życia,

abym zakosztował słodyczy Pana,

stale się radował Jego świątynią.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana

w krainie żyjących.

Oczekuj Pana, bądź mężny,

nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 1a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą

i oświeci oczy sług swoich.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida».

Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».

Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie».

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech się wam stanie».

I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Oto słowo Pańskie.

Mt 9, 27-31 Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa