LISTOPAD 2019
18
PONIEDZIAŁEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej

Wyszedł korzeń wszelkiego grzechu, Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego.

W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: «Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili». Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe.

Król wydał dekret dla całego państwa: «Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje». Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat.

W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano «ohydę spustoszenia», a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze; ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem. Królewskie polecenie zabijało tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa.

Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno trzymało się swego postanowienia, że nie będą jedli nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie. Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem.

Oto Słowo Boże.

1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 Prześladowanie religii Izraela

Psalm responsoryjny

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich.

Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników

porzucających Twe prawo.

Oplotły mię więzy grzeszników,

nie zapomniałem o Twoim prawie.

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich.

Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku,

a będę strzegł Twych postanowień.

Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy,

dalecy oni od Twojego prawa.

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich.

Daleko od występnych jest zbawienie,

bo nie dbają o Twoje ustawy.

Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia,

bo słowa Twojego nie strzegą.

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich.

Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną będzie miał światło życia.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 8, 12b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.

Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.

A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».

Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Oto słowo Pańskie.

Łk 18, 35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem