LISTOPAD 2019
ŚRODA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj», i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego».

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto Słowo Boże.

Rz 13, 8-10 Miłość doskonałym wypełnieniem Prawa

Psalm responsoryjny

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. lub Alleluja.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. lub Alleluja.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza,

i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. lub Alleluja.

Rozdaje i obdarza ubogich,

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,

wywyższona z chwałą

będzie jego potęga.

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. lub Alleluja.

Ps 112 (111), 1-2. 3-5. 9 (R.: por. 5a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam

z powodu imienia Chrystusa,

albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

1 P 4, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw memu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Oto słowo Pańskie.

Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa