LISTOPAD 2019
PONIEDZIAŁEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto Słowo Boże.

Rz 11, 29-36 Niepojęte drogi Boże

Psalm responsoryjny

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia,

niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga

i wielbić Go dziękczynieniem.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,

niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych

i swoimi więźniami nie gardzi.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Bóg bowiem ocali Syjon †

i miasta Judy zbuduje,

tam będą mieszkać i mieć posiadłości.

To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego,

miłujący Jego imię przebywać tam będą.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,

będziecie prawdziwie moimi uczniami

i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 8, 31b-32

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:

«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Oto słowo Pańskie.

Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego