PAŹDZIERNIK 2019
17
CZWARTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, za dni cierpliwości Bożej, wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.

Oto Słowo Boże.

Rz 3,21-29 Człowiek osiąga usprawiedliwienie

Psalm responsoryjny

Bóg miłosierny daje odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

Panie, słuchaj głosu mego.

Nakłoń Twe ucho

na głos mojego błagania.

Bóg miłosierny daje odkupienie.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby za czcią Ci służono.

Bóg miłosierny daje odkupienie.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.

Dusza moja oczekuje Pana

bardziej niż strażnicy poranka.

Bóg miłosierny daje odkupienie.

Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,

jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 14, 6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:

«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Oto słowo Pańskie.

Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie