LIPIEC 2019
18
CZWARTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz rzekł do Boga: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: „Bóg ojców naszych posłał mię do was”. Lecz gdy oni mnie zapytają: „Jakie jest Jego imię?”, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Ja jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: „Ja jestem posłał mnie do was”».

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: „Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziem Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód”. Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: „Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu”.

Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli nam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was».

Oto Słowo Boże.

Wj 3, 13-20 Bóg objawia swoje imię

Psalm responsoryjny

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,

głoście dzieła Jego wśród narodów.

Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,

o Jego znakach o wyrokach ust Jego.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Na wieki pamięta o swoim przymierzu,

obietnicy danej tysiącu pokoleń.

O przymierzu, które zawarł z Abrahamem,

przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Bóg swój naród bardzo rozmnożył,

uczynił go mocniejszym od jego wrogów.

Ich serce odmienił, aby znienawidzili lud Jego

i według Jego sług postępowali zdradziecko.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Wtedy posłał sługę swojego Mojżesza

i Aarona wybranego przez siebie.

Okazali wśród nich Jego znaki

i cuda w krainie Chama.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 11, 28

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem