LIPIEC 2019
11
CZWARTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Przysłów

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.

On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Oto Słowo Boże.

Prz 2, 1-9 Nakłoń serce ku roztropności

Psalm responsoryjny

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,

będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Powściągnij swój język od złego,

a wargi swoje od kłamstwa.

Od zła się odwróć, czyń dobrze,

szukaj pokoju i dąż do niego.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

Drugie czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto Słowo Boże.

Dz 4, 32-35 Życie pierwszych chrześcijan

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,

stokroć tyle otrzyma

i życie wieczne odziedziczy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 19, 29

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Oto słowo Pańskie.

Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa