CZERWIEC 2019
29
SOBOTA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Czerwcowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: «Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę». Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto Słowo Boże.

1 Kor 1, 18-25 Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących

Psalm responsoryjny

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą pokorni i niech się weselą.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,

i uwolnił ze wszystkich ucisków.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,

szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 5, 16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie. Świetych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:2 Mch 7, 1-2. 9-14 Raczej zginąć, niż przekroczyć prawa BożePsalm responsoryjny:Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)Śpiew przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw

Mt 5, 13-19 Wy jesteście światłem świata

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Tak się zdarzyło, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo».

Drugi zaś w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia».

Oto Słowo Boże.

2 Mch 7, 1-2. 9-14 Raczej zginąć, niż przekroczyć prawa Boże

Psalm responsoryjny

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Czym się Panu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Cenna jest w oczach Pana

śmierć Jego świętych.

Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Tobie złożę ofiarę pochwalną

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana

przed całym Jego ludem.

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,

Albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 5, 3

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Oto słowo Pańskie. Św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:Dz 26, 19-23 Chrystus zmartwychwstał, by głosić światło wszystkim narodomPsalm responsoryjny:Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)Śpiew przed Ewangelią:J 10, 14Ewangelia:J 10, 11-16 Dobry pasterz oddaje życie za owce

Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział: «Królu Agryppo, widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić. Lecz nawoływałem najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej, i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, i pełnili uczynki godne pokuty. Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić.

Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz, że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom».

Oto Słowo Boże.

Dz 26, 19-23 Chrystus zmartwychwstał, by głosić światło wszystkim narodom

Psalm responsoryjny

Idźcie i głoście światu Ewangelię.

lub Alleluja.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,

wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

bo potężna nad nami Jego łaska,

a wierność Pana trwa na wieki.

Idźcie i głoście światu Ewangelię.

lub Alleluja.

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem

i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 10, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».

Oto słowo Pańskie. Św. Jadwigi Królowej

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:1 P 3,1-9 Święte małżeństwoPsalm responsoryjny:Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)Śpiew przed Ewangelią:J 13, 34Ewangelia:DłuższaMt 25, 31-46 Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, Mnieście uczynililub:KrótszaMt 25, 31-40 Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, Mnieście uczynili

J 10, 11-16 Dobry pasterz oddaje życie za owce

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.

Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

Oto Słowo Boże.

1 P 3,1-9 Święte małżeństwo

Psalm responsoryjny

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny

w zaciszu twojego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki

dokoła twego stołu.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Tak będzie błogosławiony człowiek,

który się boi Pana.

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem

przez wszystkie dni twego życia.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe,

abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 13, 34

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Oto słowo Pańskie.

Mt 25, 31-46 Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, Mnieście uczynili

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Oto słowo Pańskie.Bł. Bogumiła, biskupa

Wspomnienie obowiązkowe

W archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz w diecezji włocławskiej: Patrona archidiecezji i diecezji – Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:1 Kor 12, 31 – 13, 13 Miłość nigdy nie ustajePsalm responsoryjny:Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)Śpiew przed Ewangelią:Por. Mt 19, 29Ewangelia:Mt 16, 24-27 Konieczność wyrzeczenia

Mt 25, 31-40 Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, Mnieście uczynili

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Oto Słowo Boże.

1 Kor 12, 31 – 13, 13 Miłość nigdy nie ustaje

Psalm responsoryjny

Przychodzę, Boże, pełnić Twoja wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, †

a On pochylił się nade mną

i wysłuchał mego wołania.

Włożył mi w usta pieśń nową,

śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoja wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,

lecz otworzyłeś mi uszy,

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoja wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †

Radością jest dla mnie pełnić Twoja wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu».

Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoja wolę.

Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,

stokroć tyle otrzyma

i życie wieczne odziedziczy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Por. Mt 19, 29

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Oto słowo Pańskie. Św. Barnaby, Apostoła

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:Dz 11, 21b-26; 13, 1-3 Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha ŚwiętegoPsalm responsoryjny:Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b)Śpiew przed Ewangelią:Mt 28, 19a. 20bEwangelia:Mt 10, 7-13 Wskazania na prace apostolską

Mt 16, 24-27 Konieczność wyrzeczenia

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana.

Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.

Oto Słowo Boże.

Dz 11, 21b-26; 13, 1-3 Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego

Psalm responsoryjny

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica

i święte ramię Jego.

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Pan okazał swoje zbawienie,

na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

wobec domu Izraela.

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się, weselcie, i grajcie!

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

przy trąbach i dźwięku rogu

na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 28, 19a. 20b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.

Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

Oto słowo Pańskie. Św. Antoniego z Padwy, Prezbitera i doktora Kościoła

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:Iz 61, 1-3a Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogimPsalm responsoryjny:Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)Śpiew przed Ewangelią:ŁK 4, 18Ewangelia:Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów

Mt 10, 7-13 Wskazania na prace apostolską

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.

Oto Słowo Boże.

Iz 61, 1-3a Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Psalm responsoryjny

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,

moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,

utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Będę na wieki sławił łaski Pana.

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,

przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:

Utrwalę twoje potomstwo na wieki

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

Będę na wieki sławił łaski Pana.

«Znalazłem Dawida, mojego sługę,

namaściłem go moim świętym olejem,

by ręka moja zawsze przy nim była

i umacniało go moje ramię.

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Z nim moja wierność i łaska,

a w moim imieniu jego moc wywyższona.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,

moim Bogiem, Opoką mego zbawienia”».

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Pan mnie posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

ŁK 4, 18

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.

Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.»

Oto słowo Pańskie. Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:Rz 8, 31b-39 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości BogaPsalm responsoryjny:Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)Śpiew przed Ewangelią:Por 2 Kor 1, 3b-4aEwangelia:J 15, 18-21 Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować

Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź».

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto Słowo Boże.

Rz 8, 31b-39 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Psalm responsoryjny

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Czym się Panu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Cenna jest w oczach Pana

śmierć Jego świętych.

Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Tobie złożę ofiarę pochwalną

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana

przed całym Jego ludem.

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony Ojciec miłosierdzia

i Bóg wszelkiej pociechy,

który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Por 2 Kor 1, 3b-4a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”.

Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie. Bł. Jolanty, zakonnicy

Wspomnienie obowiązkowe

W archidiecezji gnieźnieńskiej: Patronki archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe

W diecezji kaliskiej: Bł. Jolanty, Księżnej Kaliskiej – Wspomnienie obowiązkowe

Pierwsze czytanie:1 Tm 5, 3-10 Wdowy poświęcone BoguPsalm responsoryjny:Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)Śpiew przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mt 7, 21 -27 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

J 15, 18-21 Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.

Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne.

A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.

Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.

Oto Słowo Boże.

1 Tm 5, 3-10 Wdowy poświęcone Bogu

Psalm responsoryjny

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Błogosław, duszo moja, Pana,

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

On odpuszcza wszystkie twoje winy

i leczy wszystkie choroby.

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Wie On, z czegośmy powstali,

pamięta, że jesteśmy prochem.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza

i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 14, 23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Oto słowo Pańskie. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wspomnienie obowiązkowe

W diecezji sosnowieckiej: Głównego Patrona diecezji – UroczystośćPierwsze czytanie:W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.Iz 58, 6-10 Bóg wynagrodzi jałmużnęPsalm responsoryjny:Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)Drugie czytanie:1 Kor 1, 26-31 Bóg wybrał to, co niemocneŚpiew przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mk 10, 17-30 Dobrowolne ubóstwo

Mt 7, 21 -27 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:

«Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam? Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków?

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: „Oto jestem”.

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie».

Oto Słowo Boże.

Iz 58, 6-10 Bóg wynagrodzi jałmużnę

Psalm responsoryjny

Błogosławiony, kto się boi Pana.

lub Alleluja.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

lub Alleluja.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,

a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

lub Alleluja.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza

i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje

i pozostanie w wiecznej pamięci.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

lub Alleluja.

Nie przelęknie się złej nowiny,

jego mocne serce zaufało Panu.

Rozdaje i obdarza ubogich, †

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,

wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

lub Alleluja.

Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

Oto Słowo Boże.

1 Kor 1, 26-31 Bóg wybrał to, co niemocne

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 5, 3

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?».

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.

Znasz przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”».

On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego».

Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?».

Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Oto słowo Pańskie. Św. Alojzego Ganzagi, zakonnika

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:1 J 5, 1-5 Zwycięstwem, które zwyciężyło świat,jest nasza wiaraPsalm responsoryjny:Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b)Śpiew przed Ewangelią:J 13, 34Ewangelia:Mt 22, 34-40 Największe przykazanie

Mk 10, 17-30 Dobrowolne ubóstwo

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Umiłowani:

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Oto Słowo Boże.

1 J 5, 1-5 Zwycięstwem, które zwyciężyło świat,jest nasza wiara

Psalm responsoryjny

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan spogląda z nieba,

widzi wszystkich ludzi.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe,

abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 13, 34

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Oto słowo Pańskie. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

UroczystośćWieczorna Msza wigilijnaPierwsze czytanie:Jr 1, 4-10 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cięPsalm responsoryjny:Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)Drugie czytanie:1 P 1, 8-12 Prorocy głosili zbawienieŚpiew przed Ewangelią:J 1, 7; Łk 1, 17Ewangelia:Łk 1, 5-17 Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana ChrzcicielaMsza w dzieńPierwsze czytanie:Iz 49, 1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługęPsalm responsoryjny:Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a)Drugie czytanie:Dz 13, 22-26 Jan głosił pokutę przed przyjściem ChrystusaŚpiew przed Ewangelią:Łk 1, 76Ewangelia:Łk 1, 57-66. 80 Narodzenie się Jana

Mt 22, 34-40 Największe przykazanie

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów».

I rzekłem: «Ach, Panie, Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»

Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić», mówi Pan.

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził.

Oto Słowo Boże.

Jr 1, 4-10 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię

Psalm responsoryjny

Od łona matki Pan mym opiekunem.

W Tobie, Panie, ucieczka moja,

niech wstydu nie zaznam na wieki.

Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,

nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Od łona matki Pan mym opiekunem.

Bądź dla mnie skałą schronienia

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.

Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Od łona matki Pan mym opiekunem.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,

Panie, Tobie ufam od młodości.

Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,

od łona matki moim opiekunem.

Od łona matki Pan mym opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość

i przez cały dzień Twoją pomoc.

Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości

i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Od łona matki Pan mym opiekunem.

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.

Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.

Oto Słowo Boże.

1 P 1, 8-12 Prorocy głosili zbawienie

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jan przyszedł świadczyć o światłości,

aby przygotować Panu lud doskonały.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 1, 7; Łk 1, 17

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».

Oto słowo Pańskie.

Łk 1, 5-17 Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię».

Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto Słowo Boże.

Iz 49, 1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Psalm responsoryjny

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Przenikasz i znasz mnie, Panie,

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

Z daleka przenikasz moje myśli, †

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę

i znasz moje wszystkie drogi.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Ty bowiem utworzyłeś moje wnętrze,

i utkałeś mnie w łonie mej matki.

Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,

godne podziwu są Twoje dzieła.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

I duszę moją znasz do głębi.

Nie tajna Ci istota,

kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,

utkany we wnętrzu ziemi.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a)

Drugie czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:

«Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.

A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”.

Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu».

Oto Słowo Boże.

Dz 13, 22-26 Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Łk 1, 76

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».

Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.

On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Oto słowo Pańskie.Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Wspomnienie obowiązkowePierwsze czytanie:2 Tm 2, 22b-26 Sługa Boży powinien być łagodnyPsalm responsoryjny:Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)Śpiew przed Ewangelią:J 17, 21Ewangelia:J 17, 20-26 Aby stanowili jedno

Łk 1, 57-66. 80 Narodzenie się Jana

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie.

A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie dla poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego.

Oto Słowo Boże.

2 Tm 2, 22b-26 Sługa Boży powinien być łagodny

Psalm responsoryjny

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,

a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.

Raduj się w Panu,

a On spełni pragnienia twego serca.

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.

Powierz Panu swą drogę,

zaufaj mu, a On sam będzie działał.

On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,

a prawość twoja jak blask południa.

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,

a język jego mówi to, co słuszne.

Prawo Boże jest w jego sercu

i nie chwieją się jego kroki.

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.

Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Aby wszyscy stanowili jedno,

jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,

aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 17, 21

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Oto słowo Pańskie. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość

W diecezji gliwickiej i legnickiej: Głównych Patronów diecezji – UroczystośćWieczorna Msza wigilijnaPierwsze czytanie:Dz 3, 1-10 Piotr uzdrawia chromego od urodzeniaPsalm responsoryjny:Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)Drugie czytanie:Ga 1, 11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia EwangeliiŚpiew przed Ewangelią:J 21, 17dEwangelia:J 21, 15-19 Jezus powierza Piotrowi władzę pasterskąMsza w dzieńPierwsze czytanie:Dz 12, 1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzieniaPsalm responsoryjny:Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)Drugie czytanie:2 Tm 4, 6-9. 17-18 Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodęŚpiew przed Ewangelią:Mt 16, 18Ewangelia:Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

J 17, 20-26 Aby stanowili jedno

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.

Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: «Spójrz na nas». A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny.

Piotr powiedział: «Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»

I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.

A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.

Oto Słowo Boże.

Dz 3, 1-10 Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

Psalm responsoryjny

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,

dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

Dzień opowiada dniowi,

noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,

których by dźwięku nie usłyszano;

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,

ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.

Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy Apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.

Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do wąs piszę, nie kłamię.

Oto Słowo Boże.

Ga 1, 11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie, Ty wiesz wszystko,

Ty wiesz, że Ciebie miłuję.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 21, 17d

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:

«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».

I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»

Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego: «Paś owce moje».

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.

A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Oto słowo Pańskie.

J 21, 15-19 Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: «Wstań szybko!». Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.

«Przepasz się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł.

A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!».

Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.

Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.

Oto Słowo Boże.

Dz 12, 1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Psalm responsoryjny

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą pokorni i niech się weselą.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,

i uwolnił ze wszystkich ucisków.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,

szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto Słowo Boże.

2 Tm 4, 6-9. 17-18 Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ty jesteś Piotr – Opoka,

i na tej Opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 16, 18

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego