CZERWIEC 2019
12
ŚRODA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Czerwcowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości; Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko bardziej cieszy się chwałą to, co trwa.

Oto Słowo Boże.

2 Kor 3, 4-11 Godność sług Nowego Przymierza

Psalm responsoryjny

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

padnijcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty.

Wśród kapłanów są Mojżesz i Aaron, †

i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia:

wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Przemawiał do nich w słupie obłoku,

a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.

Boże nasz, Panie, Tyś ich wysłuchał,

łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Ps 99 (98), 5-6. 7-8 (R.: por. 9c)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,

prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 25, 4b. 5

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie.

Mt 5, 17-19 Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia