MAJ 2019
12
NIEDZIELA
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

W parafii:

07:00
Msza Św
08:30
Msza Św.
09:30
Msza Św (Klimkowizna)
11:00
Msza Św.
12:15
Msza Św (dla dzieci)
17:00
Msza Św
17:50
Nabożeństwo Majowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

Oto Słowo Boże.

Dz 13, 14. 43-52 Apostołowie zwracają się do pogan

Psalm responsoryjny

My ludem Pana i Jego owcami.

lub Alleluja.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,

służcie Panu z weselem.

Stawajcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości.

My ludem Pana i Jego owcami.

lub Alleluja.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

On sam nas stworzył.

Jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

My ludem Pana i Jego owcami.

lub Alleluja.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,

z hymnami w Jego przedsionki.

Albowiem Pan jest dobry,

Jego łaska trwa na wieki.

My ludem Pana i Jego owcami.

lub Alleluja.

Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)

Drugie czytanie

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest w pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Oto Słowo Boże.

Ap 7, 9. 14b-17 Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem dobrym Pasterzem

i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 10, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie.

J 10, 27-30 Jezus daje owcom życie wieczne