LUTY 2019
26
WTOREK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie.

Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w ostatnim twym dniu.

Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia.

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.

Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata.

Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania.

Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?

Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

Oto Słowo Boże.

Syr 2, 1-11 Bądź wierny Bogu, a On zajmie się tobą

Psalm responsoryjny

Zaufaj Panu, On sam będzie działał.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,

a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.

Raduj się w Panu,

a On spełni pragnienia twego serca.

Zaufaj Panu, On sam będzie działał.

Pan zna dni postępujących nienagannie,

a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.

W czasie klęski nie zaznają wstydu,

w dniach głodu zostaną nasyceni.

Zaufaj Panu, On sam będzie działał.

Odstąp od złego, czyń dobrze,

abyś mógł przetrwać na wieki.

Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość †

i nie opuszcza swych świętych,

nikczemni wyginą na zawsze, †

a ich potomstwo będzie wytępione.

Zaufaj Panu, On sam będzie działał.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,

On ich ucieczką w czasie utrapienia.

Pan ich wspomaga i wyzwala, †

wybawia od występnych i zachowuje,

On bowiem jest ich ucieczką.

Zaufaj Panu, On sam będzie działał.

Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 (R.: por. 5)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa,

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ga 6, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.

Mk 9, 30-37 Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory