STYCZEŃ 2019
14
PONIEDZIAŁEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolswiek: «Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem». Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

Oto Słowo Boże.

Hbr 1, 1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna

Psalm responsoryjny

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Pan króluje, wesel się, ziemio,

radujcie się, liczne wyspy!

Obłok i ciemność wokół Niego,

prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa;

a wszystkie ludy widzą lego chwałę.

Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi †

i chlubią się bożkami,

niech wszystkie bóstwa hołd Mu składają.

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony

i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów.

Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,

i sławcie Jego święte imię.

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Ps 97 (96), 1-2. 6-7. 9 i 12 (R.: por. 7c)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 1, 15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów